Σεμινάρια Γραμματειακής Υποστήριξης

σεμιναρια-γραμματεων
Διάρκεια: 6 μήνες / Aκαδημαϊκό Eξάμηνο

Μετά το τέλος του προγράμματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση: Α. Να αναλάβουν τη γραμματειακή υποστήριξη μεγάλων εταιρειών, τηρώντας όλους τους απαραίτητους κανόνες συγκρότησης και λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης. Β. Να ενημερώνουν μηχανογραφημένα τις εισροές και εκροές μιας επιχείρησης ή/και να εργαστούν ως υπάλληλοι σε λογιστικά γραφεία. Γ. Να εκτελέσουν τα «σύγχρονα» καθήκοντα της γραμματείας που αφορούν στο Social Media Marketing καθώς επίσης και στη διαχείριση της ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Δ. Να συνεργάζονται και να επικοινωνούν άριστα με το κοινό στο οποίο απευθύνονται αλλά και με τα υπόλοιπα μέλη των τμημάτων της εκάστοτε επιχείρησης (π.χ. τμήμα Marketing, Πωλήσεων, Έρευνας Αγοράς κλπ).

σεμιναρια-γραμματεων
Διάρκεια: 80 ώρες / 3 μήνες

Μετά το τέλος του σεμιναρίου γραμματέων οι σπουδαστές θα είναι σε θέση: Α. Να εργαστούν ως υπάλληλοι γραφείου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς, ελεύθερους επαγγελματίες κλπ. Β. Να εργαστούν ως υπάλληλοι λογιστηρίων, εκτελώντας διάφορες επιμέρους εργασίες, π.χ. τιμολόγηση. Γ. Να διαχειρίζονται το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) και την ιστοσελίδα οποιασδήποτε επιχείρησης.