Θεσσαλονίκη - 2310266480 | [email protected]

Σπουδάζετε την πράξη!

Γραμματέων Διοίκησης με Έμφαση σε Μηχανογραφημένα ERP Προγράμματα Λογιστικής & στα Σύγχρονα Μέσα Επικοινωνίας | Διαχείριση Website & Eshop, Social Media και Email Marketing / 6μηνο

ΠΕΡIΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ENOTHTA I

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 • Τύποι γραμματέων στις σύγχρονες επιχειρήσεις
 • Αρχειοθέτηση
 • Οργανόγραμμα Εργασιών
 • Τήρηση πρωτοκόλλου
 • Σύνταξη επιστολών διαφόρων τύπων
 • Δημιουργία προσκλήσεων
 • Υποδοχή πελατών
 • Εργασιακό stress
 • Βήματα αντιμετώπισης stress
 • Σύνταξη βιογραφικού
 • Προετοιμασία για συνέντευξη
 • Γλώσσα του σώματος κατά τη συνέντευξη
 • Απαντήσεις σε πιθανές ερωτήσεις κατά τη συνέντευξη

ENOTHTA II

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ MARKETING

 • Ορισμός Δημοσίων Σχέσεων (PublicRelations)
 • Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων
 • Εργαλεία Δημοσίων Σχέσεων
 • Εισαγωγή – Ορισμός Marketing
 • Μίγμα Marketing
 • Έρευνα αγοράς
 • Συμπεριφορά πελάτη

ENOTHTA IΙΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ WEBSITE & e-SHOP

 • Διαχείριση Ιστοσελίδας
 • Διαχείριση e-Shop
 • Photoshop (Περιβάλλον Εργασίας, Επεξεργασία Εικόνων/Φωτογραφιών, εργαλεία, πινέλα και σύμβολα, layers, εισαγωγή κειμένου και γραφιστικών στοιχείων)

ENOTHTA ΙV

SOCIAL MEDIA & E-MAIL MARKETING

 • Facebook (Social signals, Πως χρησιμοποιείται το Facebook, Διαφήμιση στο Facebook, Δημιουργία Καμπάνιας)
 • GooglePlus
 • Τwitter
 • Linkedin
 • Youtube
 • Δημιουργία και Αποστολή Newsletter

ENOTHTA V

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ERP – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

 • Παραγγελιοληψία
 • Καταχώρηση Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων -Πιστωτικά-Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών
 • Μετασχηματισμός Δελτίων Αποστολής σε Τιμολόγια
 • Μετασχηματισμός Τιμολογίων σε Πιστωτικά
 • Άνοιγμα και Διαχείριση Πελατών-Προμηθευτών |Καταχώρηση αποδείξεων είσπραξης μετρητών/ αξιογράφων, πληρωμής μετρητών/ αξιογράφων
 • Άνοιγμα και Διαχείριση ειδών αποθήκης
 • Εκτυπώσεις Οικονομικές Πελατών
 • Εκτυπώσεις Οικονομικές Προμηθευτών

2. Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)

 • Καταχώρηση Δαπανών
 • Καταχωρήσεις και Έλεγχος Όψεως
 • Εξοφλήσεις Επιταγών Πληρωτέων-Εισπρακτέων
 • Διαχείριση Πινακίων Επιταγών σε τράπεζα
 • Ενηλικιωμένα υπόλοιπα πελατών-προμηθευτών βάση πιστωτικής πολιτικής
 • Ισοζύγια και Έλεγχος ειδών αποθήκης
 • Γέφυρα Εμπορικής Διαχείρισης-Γενικής Λογιστικής

Διαθέσιμα Λογιστικά Πακέτα Μηχανογράφησης ERP:

α) KEF 5 ERP  β) ATLANTIS   γ) SOFTONE

3. ΒΙΒΛΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)

 • Ενημέρωση Βιβλίων Απλογραφικής Μεθόδου
 • Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ
 • Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες
 • Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων-Παραδόσεων (INTRASTAT)
 • Καταχώρηση Μισθοδοσίας
 • Κλείσιμο Απλογραφικών Βιβλίων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Διαθέσιμα Λογιστικά Πακέτα Μηχανογράφησης ERP:

α) KEF 5 ERP β) ATLANTIS γ) EPSILONNET

ENOTHTA VI

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ (www.e-prescription.gr)

 • Γενικά – Δομή & Λειτουργία της Εφαρμογής
 • Δημιουργία & Παραμετροποίηση Ηλεκτρονικών Συνταγών
 • Δημιουργία & Παραμετροποίηση Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων
 • Δημιουργία & Παραμετροποίηση Παραπεμπτικών Εξετάσεων

ENOTHTA VII

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 • Επεξεργασία Κειμένου (Εισαγωγή & Μορφοποίηση Κειμένου, Πινάκων και Εικόνων)
 • Υπολογιστικά Φύλλα (Μορφοποίηση Κελιών, Συναρτήσεις, Διαγράμματα)
 • Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης (Ramtype 5.0)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΚΟΠΟΣ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλύπτει την έλλειψη εξειδικευμένων υπαλλήλων για επιχειρήσεις και γραφεία ελεύθερων επαγγελματιών, μέσω της εκπαίδευσης σε επιμέρους θέματα που αφορούν στη λειτουργία κάθε σύγχρονης επιχείρησης. Στοχεύει στην άρτια πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών, οι οποίοι θα είναι σε θέση να εκτελέσουν με επιτυχία όχι μόνο τα «τυπικά» καθήκοντα μιας γραμματείας αλλά και τα «σύγχρονα», όπως αυτά προκύπτουν από τις ανάγκες που επιτάσσει η σύγχρονη αγορά (Social Media Marketing, Διαχείριση Ιστοσελίδων και Ηλεκτρονικών Καταστημάτων).
Μετά το τέλος του προγράμματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:
Α. Να αναλάβουν τη γραμματειακή υποστήριξη μεγάλων εταιρειών, τηρώντας όλους τους απαραίτητους κανόνες συγκρότησης και λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης.
Β. Να ενημερώνουν μηχανογραφημένα τις εισροές και εκροές μιας επιχείρησης ή/και να εργαστούν ως υπάλληλοι σε λογιστικά γραφεία.
Γ. Να εκτελέσουν τα «σύγχρονα» καθήκοντα της γραμματείας που αφορούν στο Social Media Marketing καθώς επίσης και στη διαχείριση της ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).
Δ. Να συνεργάζονται και να επικοινωνούν άριστα με το κοινό στο οποίο απευθύνονται αλλά και με τα υπόλοιπα μέλη των τμημάτων της εκάστοτε επιχείρησης (π.χ. τμήμα Marketing, Πωλήσεων, Έρευνας Αγοράς κλπ).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και είναι εναρμονισμένο με Διεθνή Επαγγελματικά Περιγράμματα κατά ISCO 88.

• Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

• Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών:
1. Απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ.
2. Εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση.
3. Άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

• Τα τμήματα είναι ολιγομελή, έως 10 ατόμων, και σε κάθε θέση εργασίας αντιστοιχεί ένας Η/Υ.

• Μετά την αποφοίτηση, παρέχεται στήριξη των σπουδαστών όσον αφορά θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Διάρκεια: 6 μήνες / Aκαδημαϊκό Eξάμηνο
Ωράρια:
Πρωινά - Απογευματινά - Βραδινά
Κόστος Προγράμματος:
Έκπτωση: 10% σε φοιτητές & ανέργους

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει. Η πιστοποίηση είναι σύμφωνη με την άδεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).

Δηλώστε συμμετοχή

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο

Σχόλια