Θεσσαλονίκη - 2310266480 | [email protected]

Σπουδάζετε την πράξη!

Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου & Φοροτεχνικού Γραφείου | Δυνατότητα παρακολούθησης και χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις λογιστικής

ΠΕΡIΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ENOTHTA I

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Γενική Λογιστική
 • Δομή και διάρθρωση του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ) – παραδείγματα & εφαρμογές
 • Αλλαγές στη Λογιστική Διαχείριση και Πααρακολούθηση των Εταιρειών κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π) νέος Νόμος 4308/2014 – Παραδείγματα και Εφαρμογές
 • Έννοια & Διακρίσεις λογαριασμών
 • Λειτουργία λογαριασμού
 • Έννοια χρεοπίστωσης
 • Αποσβέσεις – Μέθοδοι Αποσβέσεων
 • Απογραφή – Ισοζύγιο – Ισολογισμός
 • Λογιστική Εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)
 • Εγγραφές Σύστασης & Λύσης εταιρείας
 • Εγγραφές διανομής κερδών

ENOTHTA II

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Έννοια και χαρακτηριστικά ένωσης προσώπων Εταιρικού Δικαίου
 • Προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες (O.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)
 • Αξιόγραφα – Δίκαιο αξιογράφρων (Επιταγές, Συναλλαγματικές)
 • Πηγές Εργατικού Δικαίου
 • Ατομική και Συλλογική σύμβαση εργασίας
 • Υποχρεώσεις μισθωτού και εργοδότη
 • Λύση σχέσης εργασίας
 • Νομικό πλαίσιο Ν3846, Ν4046, Ν4093

 

ENOTHTA IΙI

B‘ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Ενημέρωση Βιβλίων Απλογραφικής Μεθόδου Έσοδα-Έξοδα με πραγματικά παραστατικά
 • Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)
 • Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο Ν3842/2010, Ν4172/2013, Ν4173/2013
 • Υπολογισμός ΦΠΑ για Β‘ Κατηγορίας Βιβλία – Περιοδικές Δηλώσεις
 • Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (ενδοκοινοτικές συναλλαγές)
 • Μισθοδοσία- Απεικόνιση στα βιβλία
 • Κλείσιμο βιβλίων τέλους χρήσης & Εκκαθάριση φόρου
 • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ EPSILONNET, ALTEC, κ.α.

ENOTHTA IV

Γ‘ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Ενημέρωση Βιβλίων Διπλογραφικής Μεθόδου με πραγματικά παραστατικά
 • Άνοιγμα βιβλίων επιχειρήσεων
 • Εργασίες Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
 • Καταχώρηση συναλλαγών – Λογιστικές Εγγραφές
 • Υπολογισμός ΦΠΑ για Γ’ Κατηγορίας Βιβλία  – Περιοδικές Δηλώσεις
 • Αποσβέσεις Χρήσης
 • Κλείσιμο βιβλίων τέλους χρήσης
 • Σύνταξη ισολογισμού
 • Διανομή κερδών σε εταίρους
 • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ALTECKEF5 ERP, EPSILONNET κ.α.

 

ENOTHTA V

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο Μισθοδοσίας (Ν 3846, Ν4046, Ν4093)
 • Διάκριση μισθωτών – Επιχειρησιακές συμβάσεις
 • Πλήρης – Μερική – Εκ περιτροπής απασχόληση
 • Ελαστικές μορφές εργασίας
 • Ασφάλιση συγγενών Α’  και Β’  βαθμού σε ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα
 • Τεχνικός ασφαλείας – Γιατρός εργασίας (προϋποθέσεις)
 • Εργόσημο
 • Μισθοδοσία Μισθωτών, Ημερομισθίων, Ωρομισθίων, Σύνταξη Μισθοδοτικών Καταστάσεων ΑΠΔ
 • Επιδόματα Αδείας
 • Αποζημίωση Αδείας
 • Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα
 • Άδειες Εργαζομένων λόγω πχ τοκετού, ασθενείας κτλ
 • Βιβλία Αδειών
 • Ασφάλιση Ασθενείας
 • Αποζημιώσεις – Απολύσεις (χωρίς προειδοποίηση | κατόπιν προειδοποίησης)
 • Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών
 • Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
 • Εργάνη (Προσλήψεις – Αποχωρήσεις – Συμβάσεις Μερικής Απασχόλησης)
 • Υπερωρίες – Υπερεργασία
 • Βεβαιώσεις Αποδοχών

Μηχανογράφηση

Διαθέσιμα Λογιστικά Πακέτα για Εκπαίδευση:

 • PAYROLL ALTEC
 • EXTRA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ EPSILONNETΗ μηχανογράφηση περιλαμβάνει ασκήσεις – παραδείγματα με Σενάρια που αφορούν τον υπολογισμό Μισθωτών , Ωρομισθίων κτλ..

ΕΝΟΤΗΤΑ VI

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Υπολογισμός Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων ατομικών και εταιρικών επιχειρήσεων (Ε1, Ε2, Ε3, Ν, Ε9 κλπ)
 • Τρέχουσες Φορολογικές Ρυθμίσεις
 • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ALTECKEF5 ERP, EXTRAEPSILONNET ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΚΟΠΟΣ

Το ετήσιο πρόγραμμα έχει χτιστεί από μηδενική βάση και καταρτίζει πλήρως, θεωρητικά και πρακτικά, κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να ακολουθήσει το επάγγελμα του Λογιστή ή/και Φοροτεχνικού.
Σκοπός του ετήσιου αυτού προγράμματος είναι να προετοιμάσει για την αγορά εργασίας ειδικευμένους στην πράξη λογιστές και φοροτέχνες. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση:

Α. Να γνωρίζουν άριστα τους κανόνες τήρησης κάθε κατηγορίας Λογιστικών Βιβλίων καθώς επίσης και τη Φορολογική και Εργατική νομοθεσία.

Β. Να χειρίζονται άριστα τα λογισμικά μηχανογράφησης των μεγαλύτερων στο χώρο εταιρειών, π.χ. ALTEC, EPSILON NET, SOFTONE κλπ.

Γ. Να στελεχώσουν λογιστήρια μεγάλων εταιρειών ή να κάνουν καριέρα ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Δ. Να εργαστούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και είναι εναρμονισμένο με Διεθνή Επαγγελματικά Περιγράμματα κατά ISCO 88.
• Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.
• Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών:
1. Απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ.
2. Εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση.
3. Άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.
• Τα τμήματα είναι ολιγομελή, έως 10 ατόμων, και σε κάθε θέση εργασίας αντιστοιχεί ένας Η/Υ.
• Μετά την αποφοίτηση, παρέχεται στήριξη των σπουδαστών όσον αφορά θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Διάρκεια: 1 έτος / Ακαδημαϊκό Έτος
Ωράρια:
Πρωινά - Απογευματινά - Βραδινά
Κόστος Προγράμματος: Το ποσό καταβάλλεται σε δόσεις. 1η Δόση δίδεται με την εγγραφή.
Έκπτωση: 10% σε φοιτητές & ανέργους

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει. Η πιστοποίηση είναι σύμφωνη με την άδεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).

Δηλώστε συμμετοχή

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο

Σχόλια