Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

Μηχανογραφημένη Λογιστική Β΄& Γ΄ Κατηγορίας Βιβλία/Σεμινάρια ERP/Φορολογικά – Εργατικά | Δυνατότητα παρακολούθησης και χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις λογιστικής

ΠΕΡIΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ENOTHTA I

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Γενική Λογιστική
 • Δομή και διάρθρωση του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ) – παραδείγματα & εφαρμογές
 • Αλλαγές στη Λογιστική Διαχείριση και Παρακολούθηση των Εταιρειών κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π) νέος Νόμος 4308/2014 – Παραδείγματα και Εφαρμογές
 • Έννοια & Διακρίσεις λογαριασμών
 • Λειτουργία λογαριασμού
 • Έννοια χρεοπίστωσης
 • Αποσβέσεις – Μέθοδοι Αποσβέσεων
 • Απογραφή – Ισοζύγιο – Ισολογισμός
 • Λογιστική Εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)
 • Εγγραφές Σύστασης & Λύσης εταιρείας
 • Εγγραφές διανομής κερδών

ENOTHTA IΙ

Β‘ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ – ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Άνοιγμα Β’ Κατηγορίας Βιβλίων- Απλογραφική Μέθοδος Ατομικών Επιχειρήσεων και Προσωπικών Εταιρειών ΟΕ & ΕΕ
 • Ενημέρωση βιβλίων με πραγματικά παραστατικά
 • Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)
 • Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο Ν3842/2010, Ν4172/2013, Ν4173/2013
 • Υπολογισμός ΦΠΑ για Β‘ Κατηγορίας Βιβλία – Περιοδικές Δηλώσεις
 • Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (ενδοκοινοτικές συναλλαγές)
 • Μητρώο Παγίων
 • Απογραφή – Αποτίμηση
 • Αρχή Δεδουλευμένου
 • Αποσβέσεις Χρήσης
 • Κλείσιμο βιβλίων τέλους χρήσης
 • Εκκαθάριση φόρου
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων ατομικών και εταιρικών επιχειρήσεων (Ε1, Ε2, Ε3, Ν)
 • Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :

EXTRA Μισθοδοσία & EXTRA Λογιστική Εpsilon Νet

ENOTHTA IΙΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

 • Φορολογική Νομοθεσία
 • Τρέχουσες Φορολογικές Ρυθμίσεις
 • Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο Ν3842/2010, Ν4172/2013, Ν4173/2013
 • Φορολογικά Έντυπα Ε1,Ε2,Ε3,Ν

ENOTHTA IV

Γ‘ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ – ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ – ERP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Ενημέρωση Βιβλίων Διπλογραφικής Μεθόδου με πραγματικά παραστατικά
 • Εμπορική Διαχείριση
 • Καταχώρηση παραστατικών – Λογιστικές Εγγραφές
 • Υπολογισμός ΦΠΑ (Περιοδική Δήλωση)
 • Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (Φ1, Φ2, Φ3, Φ4)
 • Υποβολή Δήλωσης  INTRASTAT
 • Υποβολή Δήλωσης LISTING
 • Υπολογισμός Μισθοδοσίας (Extra Μισθοδοσία EPSILON NET)
 • Σύνταξη Μισθολογικών καταστάσεων ΙΚΑ, ΑΠΔ, ΦΜΥ, Ε7
 • Διαχείριση Αποθήκης (Ισοζύγιο – Έλεγχος)
 • Εισαγωγές Τρίτων Χωρών (Τ.Χ) και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε)
 • Διαχείριση- Έλεγχος – Ενημέρωση Τρεχόντων λογαριασμών
 • Διαχείριση πινακίων επιταγών σε τράπεζα
 • Έλεγχος Χρηματικών Διαθεσίμων
 • Έκδοση παρακρατούμενων φόρων και υποβολή τους
 • Καταχώρηση παγίων
 • Έλεγχος μητρώου παγίων
 • Υπολογισμός αποσβέσεων

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP – ATLANTIS ERP – SOFTONE ERP

ENOTHTA V

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο Μισθοδοσίας (Ν 3846, Ν4046, Ν4093)
 • Διάκριση μισθωτών – Επιχειρησιακές συμβάσεις
 • Πλήρης – Μερική – Εκ περιτροπής απασχόληση
 • Ελαστικές μορφές εργασίας
 • Ασφάλιση συγγενών Α’  και Β’  βαθμού σε ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα
 • Τεχνικός ασφαλείας – Γιατρός εργασίας (προϋποθέσεις)
 • Εργόσημο
 • Μισθοδοσία Μισθωτών, Ημερομισθίων, Ωρομισθίων, Σύνταξη Μισθοδοτικών Καταστάσεων ΑΠΔ
 • Επιδόματα Αδείας
 • Αποζημίωση Αδείας
 • Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα
 • Άδειες Εργαζομένων λόγω πχ τοκετού, ασθενείας κτλ
 • Βιβλία Αδειών
 • Ασφάλιση Ασθενείας
 • Αποζημιώσεις – Απολύσεις (χωρίς προειδοποίηση | κατόπιν προειδοποίησης)
 • Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών
 • Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
 • Εργάνη (Προσλήψεις – Αποχωρήσεις – Συμβάσεις Μερικής Απασχόλησης)
 • Υπερωρίες – Υπερεργασία
 • Βεβαιώσεις Αποδοχών

Μηχανογράφηση

Εκπαίδευση στο Λογιστικό Πρόγραμμα : EXTRA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ EPSILONNET

Η μηχανογράφηση περιλαμβάνει ασκήσεις – παραδείγματα με Σενάρια που αφορούν τον υπολογισμό Μισθωτών , Ωρομισθίων κτλ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει όλες τις πρακτικές εφαρμογές, με βάση τους ισχύοντες κανόνες της Λογιστικής, για όλες τις κατηγορίες βιβλίων. Όλες οι λογιστικές εργασίες γίνονται με πραγματικά παραστατικά και με τη χρήση λογισμικών μηχανογράφησης των εταιρειών UNISOFT, SOFTONE, EPSILON NET κ.α. Μετά το τέλος του προγράμματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση: Α. Να εργαστούν σε οργανωμένα λογιστήρια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Β. Να χειρίζονται άριστα τα λογισμικά μηχανογράφησης – ERP των μεγαλύτερων στο χώρο εταιρειών, π.χ. UNISOFT, EPSILON NET, SOFTONE κλπ. Γ. Να ενημερώνουν τα Λογιστικά Βιβλία επιχειρήσεων ως ελεύθεροι επαγγελματίες. ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και είναι εναρμονισμένο με Διεθνή Επαγγελματικά Περιγράμματα κατά ISCO 88.

• Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

• Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών:
1. Απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ.
2. Εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση.
3. Άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

• Τα τμήματα είναι ολιγομελή, έως 10 ατόμων, και σε κάθε θέση εργασίας αντιστοιχεί ένας Η/Υ.

• Μετά την αποφοίτηση, παρέχεται στήριξη των σπουδαστών όσον αφορά θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Διάρκεια: 6 μήνες (ακαδημαϊκό εξάμηνο)
Ωράρια:
Πρωινά - Απογευματινά - Βραδυνά
Κόστος Προγράμματος: Ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο τμήματος | Το ποσό καταβάλλεται σε δόσεις. 1η Δόση δίνεται με την εγγραφή .
Έκπτωση: Έκπτωση 10% για Φοιτητές & Ανέργους

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει. Η πιστοποίηση είναι σύμφωνη με την άδεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).

Δηλώστε συμμετοχή

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Το μήνυμά σας