Θεσσαλονίκη - 2310266480 | [email protected]

Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

Χειρισμός Η/Υ-Βασικό Επίπεδο / Windows-Word-Excel-Internet-Access-PowerPoint

ΠΕΡIΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι

Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων (ManagingFiles)

Διδάσκεται η χρήση των βασικών λειτουργιών ενός προσωπικού υπολογιστή και του λειτουργικού του συστήματος (Windows). Μεταξύ άλλων εργασιών, οι υποψήφιοι θα μάθουν να χειρίζονται αποτελεσματικά την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή, καθώς και τις βασικές έννοιες διαχείρισης και οργάνωσης αρχείων και φακέλων.

Οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να:

 • Χρησιμοποιούν τις βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής των βασικών ρυθμίσεων του υπολογιστή.
 • Χειρίζονται αποτελεσματικά την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή και να εργάζονται αποδοτικά σε ένα γραφικό περιβάλλον χρήστη.
 • Γνωρίζουν τις βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων και να οργανώνουν αποτελεσματικά τα αρχεία και τους φακέλους του υπολογιστή.
 • Χρησιμοποιούν βοηθητικό λογισμικό συμπίεσης και αποσυμπίεσης αρχείων καθώς και λογισμικό κατά των ιών (anti-virus) για την προστασία του υπολογιστή.
 • Επιδεικνύουν την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν απλά εργαλεία επεξεργασίας κειμένου και εκτύπωσης.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ IΙ

Επεξεργασία Κειμένου (WordProcessing)

Διδάσκεται η χρήση της εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου (Word) με σκοπό την επίτευξη καθημερινών εργασιών, όπως είναι η δημιουργία, η μορφοποίηση και η ολοκλήρωση εγγράφων μικρού μεγέθους, π.χ. επιστολών και καθημερινών εγγράφων. Οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να:

 • Εργάζονται με έγγραφα και να τα αποθηκεύουν σε διάφορες μορφές αρχείων.
 • Επιλέγουν τις διαθέσιμες ενσωματωμένες λειτουργίες της εφαρμογής όπως τη λειτουργία της Βοήθειας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας.
 • Δημιουργούν και να επεξεργάζονται μικρού μεγέθους έγγραφα τα οποία θα είναι έτοιμα για κοινή χρήση και διανομή.
 • Εφαρμόζουν διάφορες μορφοποιήσεις στα έγγραφα για τη βελτίωσή τους πριν από τη διανομή τους και να αναγνωρίζουν καλές πρακτικές κατά την επιλογή των κατάλληλων μορφοποιήσεων.
 • Εισάγουν πίνακες, εικόνες και αντικείμενα σχεδίασης στα έγγραφα.
 • Προετοιμάζουν τα έγγραφα για χρήση σε συγχώνευση αλληλογραφίας.
 • Προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις σελίδας του εγγράφου, να τα ελέγχουν και να ελέγχουν την ορθογραφία τους πριν από την τελική τους εκτύπωση.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ IΙΙ

Υπολογιστικά Φύλλα (Spreadsheets)

Διδάσκεται η χρήση της εφαρμογής του Excel, με σκοπό την επίτευξη καθημερινών εργασιών. Οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να κατανοούν και να ολοκληρώνουν εργασίες που σχετίζονται με τη δημιουργία, τη μορφοποίηση, την τροποποίηση και τη χρήση ενός υπολογιστικού φύλλου σε συνδυασμό με τη χρήση βασικών τύπων και συναρτήσεων.

Οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να:

 • Εργάζονται με υπολογιστικά φύλλα και να τα αποθηκεύουν σε διάφορες μορφές αρχείων.
 • Επιλέγουν τις διαθέσιμες ενσωματωμένες λειτουργίες της εφαρμογής.
 • Εισάγουν δεδομένα σε κελιά και να χρησιμοποιούν καλές πρακτικές κατά τη δημιουργία λιστών.
 • Επεξεργάζονται τις γραμμές και τις στήλες ενός υπολογιστικού φύλλου. Να αντιγράφουν, να μετακινούν, να διαγράφουν και να μετονομάζουν καταλλήλως τα φύλλα εργασίας.
 • Να δημιουργούν μαθηματικούς και λογικούς τύπους χρησιμοποιώντας τις βασικές συναρτήσεις των υπολογιστικών φύλλων.
 • Μορφοποιούν αριθμούς και περιεχόμενο κειμένου σε ένα υπολογιστικό φύλλο.
 • Επιλέγουν, δημιουργούν και μορφοποιούν γραφήματα.
 • Ρυθμίζουν τις επιλογές σελίδας, να ελέγχουν και να διορθώνουν το περιεχόμενο ενός υπολογιστικού φύλλου πριν από την τελική του εκτύπωση.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV

ΥπηρεσίεςΔιαδικτύου (Web Browsing and Communication)

Οι υποψήφιοι μαθαίνουν να κατανοούν κάποιες από τις έννοιες και τους όρους που σχετίζονται με το Διαδίκτυο, και να έχουν επίγνωση των θεμάτων ασφάλειας. Επιπλέον, μαθαίνουν να κατανοούν κάποιες από τις έννοιες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και να χρησιμοποιούν σχετικά λογισμικά για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων και την επισύναψη αρχείων σε μηνύματα.

Οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τί είναι το Διαδίκτυο και ποια είναι η κοινή ορολογία που σχετίζεται με αυτό.
 • Επιτυγχάνουν καθημερινές εργασίες περιήγησης στον ιστό.
 • Αποθηκεύουν ιστοσελίδες και να κάνουν λήψεις αρχείων από τον ιστό.
 • Κατανοούν τι είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και να γνωρίζουν τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του.
 • Γνωρίζουν για τους δικτυακούς εθιμοτυπικούς κανόνες συμπεριφοράς (netiquette) κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Δημιουργούν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να κάνουν ορθογραφικό έλεγχο και να τα αποστέλλουν.
 • Γνωρίζουν μεθόδους βελτίωσης της παραγωγικότητας κατά την εργασία με λογισμικό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ V

Παρουσιάσεις (Presentation)

Διδάσκεται η χρησιμοποίηση των εργαλείων παρουσιάσεων ενός υπολογιστή (PowerPoint). Οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να ολοκληρώνουν εργασίες, όπως είναι η δημιουργία, η μορφοποίηση, η τροποποίηση και η προετοιμασία παρουσιάσεων, χρησιμοποιώντας διαφορετικές διατάξεις διαφανειών.

Οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να:

 • Εργάζονται με παρουσιάσεις και να τις αποθηκεύουν σε διάφορες μορφές αρχείων.
 • Επιλέγουν τις διαθέσιμες ενσωματωμένες λειτουργίες της εφαρμογής.
 • Κατανοούν τις διάφορες προβολές παρουσίασης και να επιλέγουν διάφορες διατάξεις και πρότυπα σχεδίασης διαφανειών.
 • Εισάγουν, να τροποποιούν και να μορφοποιούν το κείμενο μιας παρουσίασης.
 • Εισάγουν και να επεξεργάζονται εικόνες, γραφικά και αντικείμενα σχεδίασης.
 • Εφαρμόζουν εφέ κίνησης και εναλλαγής διαφανειών στις παρουσιάσεις.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ VΙ

Χρήση Βάσεων Δεδομένων (UsingDatabases)

Διδάσκονται οι βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων και η χρήση μιας σχετικής εφαρμογής (Access). Οι σπουδαστές μαθαίνουν να δημιουργούν και να τροποποιούν πίνακες, ερωτήματα, τύπους και αναφορές και να ανακτούν το χειρισμό πληροφορίας από μια βάση δεδομένων με τη χρήση ερωτημάτων και εργαλείων ταξινόμησης.

Οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τί είναι μια βάση δεδομένων, πώς είναι οργανωμένη και πώς λειτουργεί.
 • Δημιουργούν μια απλή βάση δεδομένων και να προβάλλουν τα δεδομένα της βάσης με διάφορες μεθόδους.
 • Δημιουργούν έναν πίνακα, να ορίζουν και να τροποποιούν τα πεδία και τις ιδιότητές του, καθώς και να εισάγουν και να επεξεργάζονται τα δεδομένα ενός πίνακα.
 • Να ταξινομούν και να φιλτράρουν έναν πίνακα ή μια φόρμα. Να δημιουργούν, να τροποποιούν και να εκτελούν ερωτήματα για να ανακτούν συγκεκριμένες πληροφορίες από μια βάση δεδομένων.
 • Να κατανοούν τί είναι μια φόρμα και να δημιουργούν μια φόρμα για την εισαγωγή, την τροποποίηση και τη διαγραφή εγγραφών και δεδομένων.
 • Δημιουργούν συνήθεις εκθέσεις/αναφορές και να προετοιμάζουν αποτελέσματα έτοιμα προς διακίνηση.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΚΟΠΟΣ

Το ταχύρυθμο αυτό τμήμα περιλαμβάνει τη διδασκαλία των 6 βασικών ενοτήτων χειρισμού Η/Υ (Windows, Word, Excel, Internet, Access, PowerPoint) και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με το βασικό χειρισμό Η/Υ. Η διδασκαλία πραγματοποιείται από έμπειρους καθηγητές πληροφορικής και σκοπός της είναι η προετοιμασία των σπουδαστών για την απόκτηση του πιστοποιητικού ECDL (ECDL PROFILE 6).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και είναι εναρμονισμένο με Διεθνή Επαγγελματικά Περιγράμματα κατά ISCO 88.

• Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

• Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών:
1. Απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ.
2. Εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση.
3. Άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

• Τα τμήματα είναι ολιγομελή, έως 10 ατόμων, και σε κάθε θέση εργασίας αντιστοιχεί ένας Η/Υ.

• Μετά την αποφοίτηση, παρέχεται στήριξη των σπουδαστών όσον αφορά θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Διάρκεια: 2 μήνες
Ωράρια:
Πρωινά - Απογευματινά
Κόστος Προγράμματος: 300€ (δίδακτρα - παράδοση μαθημάτων με καθηγητή) | 50€/Ενότητα
Έκπτωση:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

To KEME είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο της ECDL (0152) . Οι σπουδαστές μας, μπορούν να πιστοποιούν τις γνώσεις τους δίνοντας εξετάσεις που διενεργούνται στον δικό μας χώρο, κάθε 15 μέρες, με στόχο να αποκτήσουν την πιστοποίηση της ECDL. Οι εξετάσεις μπορούν να δίδονται παράλληλα με τη διδασκαλία των μαθημάτων στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας.

Δηλώστε συμμετοχή

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Τηλέφωνο

Σχόλια