Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

Ιδιοκτησία και Πνευματικά Δικαιώματα

Το περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία της Κωνσταντινίδου Παρθενόπης
του Τάκη και διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο που προστατεύει από κάθε προσβολή τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα και τον ελεύθερο ανταγωνισμό.
Απαγορεύεται ρητώς η Ιστοσελίδα αυτή, να αντιγραφεί (ολικώς ή μερικώς) ή να τύχει
απομίμησης (ολικώς ή μερικώς).
Απαγορεύεται η αντιγραφή ή αναμετάδοση οποιουδήποτε λογοτύπου , εμπορικού
σήματος, ήχου ή εικόνας της Ιστοσελίδας. Η παραβίαση των παραπάνω επισύρει ποινικές
κυρώσεις και αστική ευθύνη.