Τμήμα Μηχανογραφημένης Λογιστικής Β΄& Γ΄ Κατηγορίας Βιβλία/ERP Προγράμματα/Φορολογικά-Εργατικά /6-μηνο | Δυνατότητα παρακολούθησης και χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις λογιστικής

Σεμινάρια Μηχανογραφημένης Λογιστικής Γ’Κατηγορίας Βιβλία – Διπλογραφική Μέθοδος | SOFT1 | ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP / 2,5 μήνες

Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου & Φοροτεχνικού Γραφείου / 1 ακαδημαϊκό έτος | Δυνατότητα παρακολούθησης και χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις λογιστικής

Σεμινάριο Μισθοδοσίας & Εργατικής Νομοθεσίας – Σαββατοκύριακο

Σεμινάρια Φορολογικής Λογιστικής – Έσοδα Έξοδα – Β’ Κατηγορίας Βιβλία – Απλογραφική Μέθοδος / Σαββατοκύριακο