Θεσσαλονίκη - 2310266480 | [email protected]

Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου & Φοροτεχνικού Γραφείου / 1 ακαδημαϊκό έτος | Δυνατότητα παρακολούθησης και χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις λογιστικής

0

 

ENOTHTA I

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Γενική Λογιστική
 • Δομή και διάρθρωση του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ) – παραδείγματα & εφαρμογές
 • Αλλαγές στη Λογιστική Διαχείριση και Πααρακολούθηση των Εταιρειών κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π) νέος Νόμος 4308/2014  – Παραδείγματα και Εφαρμογές
 • Έννοια & Διακρίσεις λογαριασμών
 • Λειτουργία λογαριασμού
 • Έννοια χρεοπίστωσης
 • Αποσβέσεις – Μέθοδοι Αποσβέσεων
 • Απογραφή – Ισοζύγιο – Ισολογισμός
 • Λογιστική Εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)
 • Εγγραφές Σύστασης & Λύσης εταιρείας
 • Εγγραφές διανομής κερδών

ENOTHTA II

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Έννοια και χαρακτηριστικά ένωσης προσώπων Εταιρικού Δικαίου
 • Προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες (O.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)
 • Αξιόγραφα – Δίκαιο αξιογράφρων (Επιταγές, Συναλλαγματικές)
 • Πηγές Εργατικού Δικαίου
 • Ατομική και Συλλογική σύμβαση εργασίας
 • Υποχρεώσεις μισθωτού και εργοδότη
 • Λύση σχέσης εργασίας
 • Νομικό πλαίσιο Ν3846, Ν4046, Ν4093

ENOTHTA IΙI

B‘ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Ενημέρωση Βιβλίων Απλογραφικής Μεθόδου Έσοδα-Έξοδα με πραγματικά παραστατικά
 • Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)
 • Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο Ν3842/2010, Ν4172/2013, Ν4173/2013
 • Υπολογισμός ΦΠΑ για Β‘ Κατηγορίας Βιβλία – Περιοδικές Δηλώσεις
 • Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (ενδοκοινοτικές συναλλαγές)
 • Μισθοδοσία- Απεικόνιση στα βιβλία
 • Κλείσιμο βιβλίων τέλους χρήσης & Εκκαθάριση φόρου

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :

Εpsilon Νet & UNISOFT

ENOTHTA IV

Γ‘ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Ενημέρωση Βιβλίων Διπλογραφικής Μεθόδου με πραγματικά παραστατικά
 • Άνοιγμα βιβλίων επιχειρήσεων
 • Εργασίες Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
 • Καταχώρηση συναλλαγών – Λογιστικές Εγγραφές
 • Υπολογισμός ΦΠΑ για Γ’ Κατηγορίας Βιβλία  – Περιοδικές Δηλώσεις
 • Αποσβέσεις Χρήσης
 • Κλείσιμο βιβλίων τέλους χρήσης
 • Σύνταξη ισολογισμού
 • Διανομή κερδών σε εταίρους

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP – ATLANTIS ERP – SOFTONE ERP

 

ENOTHTA V

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο Μισθοδοσίας (Ν 3846, Ν4046, Ν4093)
 • Διάκριση μισθωτών – Επιχειρησιακές συμβάσεις
 • Πλήρης – Μερική – Εκ περιτροπής απασχόληση
 • Ελαστικές μορφές εργασίας
 • Ασφάλιση συγγενών Α’  και Β’  βαθμού σε ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα
 • Τεχνικός ασφαλείας – Γιατρός εργασίας (προϋποθέσεις)
 • Εργόσημο
 • Μισθοδοσία Μισθωτών, Ημερομισθίων, Ωρομισθίων, Σύνταξη Μισθοδοτικών Καταστάσεων ΑΠΔ
 • Επιδόματα Αδείας
 • Αποζημίωση Αδείας
 • Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα
 • Άδειες Εργαζομένων λόγω πχ τοκετού, ασθενείας κτλ
 • Βιβλία Αδειών
 • Ασφάλιση Ασθενείας
 • Αποζημιώσεις – Απολύσεις (χωρίς προειδοποίηση | κατόπιν προειδοποίησης)
 • Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών
 • Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
 • Εργάνη (Προσλήψεις – Αποχωρήσεις – Συμβάσεις Μερικής Απασχόλησης)
 • Υπερωρίες – Υπερεργασία
 • Βεβαιώσεις Αποδοχών

Μηχανογράφηση

Εκπαίδευση στο Λογιστικό Πρόγραμμα : EXTRA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ EPSILONNET

Η μηχανογράφηση περιλαμβάνει ασκήσεις – παραδείγματα με Σενάρια που αφορούν τον υπολογισμό Μισθωτών , Ωρομισθίων κτλ.

ΕΝΟΤΗΤΑ VI

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Φορολογική Νομοθεσία
 • Τρέχουσες Φορολογικές Ρυθμίσεις
 • Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο Ν3842/2010, Ν4172/2013, Ν4173/2013
 • Φορολογικά Έντυπα Ε1,Ε2,Ε3,Ν,Ε9


 

• Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και είναι εναρμονισμένο Διεθνή Επαγγελματικά Περιγράμματα κατά ISCO 88.

• Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

• Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών:
1. Απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ.
2. Εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση.
3. Άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

• Τα τμήματα είναι ολιγομελή, έως 10 ατόμων, και σε κάθε θέση εργασίας αντιστοιχεί ένας Η/Υ.

• Μετά την αποφοίτηση, παρέχεται στήριξη των σπουδαστών όσον αφορά θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.


 

ΩΡΑΡΙΑΠΡΩΙΝΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ – ΒΡΑΔΥΝΑ  (3 ΦΟΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ)

Κόστος Προγράμματος Ενημερωθείτε από τη Γραμματεία – Το ποσό καταβάλλεται σε δόσεις. 1η Δόση δίδεται με την εγγραφή.

ΕΚΠΤΩΣΗΕιδικές τιμές σε φοιτητές & ανέργους

 

 


Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει. Η πιστοποίηση είναι σύμφωνη με την άδεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).

 

Δηλώστε Συμμετοχή!

 

Share.