Θεσσαλονίκη - 2310266480 | [email protected]

Εξειδίκευση στα πιο
Περιζήτητα Επαγγέλματα!

Τμήμα Μηχανογραφημένης Λογιστικής Β΄& Γ΄Κατηγορίας Βιβλία/ERP Προγράμματα/Φορολογικά-Εργατικά /6-μηνο | Δυνατότητα παρακολούθησης και χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις λογιστικής

0

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ENOTHTA I

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Γενική Λογιστική
 • Δομή και διάρθρωση του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ) – παραδείγματα & εφαρμογές
 • Αλλαγές στη Λογιστική Διαχείριση και Παρακολούθηση των Εταιριών κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π) νέος Νόμος 4308/2014  – Παραδείγματα και Εφαρμογές
 • Έννοια & Διακρίσεις λογαριασμών
 • Λειτουργία λογαριασμού
 • Έννοια χρεοπίστωσης
 • Αποσβέσεις – Μέθοδοι Αποσβέσεων
 • Απογραφή – Ισοζύγιο – Ισολογισμός
 • Λογιστική Εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)
 • Εγγραφές Σύστασης & Λύσης εταιρείας
 • Εγγραφές διανομής κερδών

ENOTHTA IΙ

Β‘ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ – ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Άνοιγμα Β’ Κατηγορίας Βιβλίων- Απλογραφική Μέθοδος Ατομικών Επιχειρήσεων και Προσωπικών Εταιρειών ΟΕ & ΕΕ
 • Ενημέρωση βιβλίων με πραγματικά παραστατικά
 • Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)
 • Υπολογισμός ΦΠΑ για Β‘ Κατηγορίας Βιβλία – Περιοδικές Δηλώσεις
 • Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (ενδοκοινοτικές συναλλαγές)
 • Μητρώο Παγίων
 • Αποσβέσεις Χρήσης
 • Κλείσιμο βιβλίων τέλους χρήσης
 • Εκκαθάριση φόρου
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων ατομικών και εταιρικών επιχειρήσεων (Ε1, Ε2, Ε3, Ν, Ε9)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :

EXTRA Μισθοδοσία & EXTRA Λογιστική Εpsilon Νet

 

ENOTHTA IΙΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

 • Φορολογική Νομοθεσία
 • Τρέχουσες Φορολογικές Ρυθμίσεις
 • Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο Ν3842/2010, Ν4172/2013, Ν4173/2013
 • Φορολογικά Έντυπα Ε1,Ε2,Ε3,Ν,Ε9

 

ΕΝΟΤΗΤΑ IV

Γ‘ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ – ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ – ERP ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Ενημέρωση Βιβλίων Διπλογραφικής Μεθόδου με πραγματικά παραστατικά
 • Εμπορική Διαχείριση
 • Καταχώρηση παραστατικών – Λογιστικές Εγγραφές
 • Υπολογισμός ΦΠΑ (Περιοδική Δήλωση)
 • Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (Φ1, Φ2, Φ3, Φ4)
 • Υποβολή Δήλωσης  INTRASTAT
 • Υποβολή Δήλωσης LISTING
 • Υπολογισμός Μισθοδοσίας (Extra Μισθοδοσία EPSILON NET)
 • Σύνταξη Μισθολογικών καταστάσεων ΙΚΑ, ΑΠΔ, ΦΜΥ, Ε7
 • Διαχείριση Αποθήκης(Ισοζύγιο – Έλεγχος)
 • Εισαγωγές Τρίτων Χωρών (Τ.Χ) και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε)
 • Διαχείριση- Έλεγχος – Ενημέρωση Τρεχόντων λογαριασμών
 • Διαχείριση πινακίων επιταγών σε τράπεζα
 • Έλεγχος Χρηματικών Διαθεσίμων
 • Έκδοση παρακρατούμενων φόρων και υποβολή τους
 • Καταχώρηση παγίων
 • Έλεγχος μητρώου παγίων
 • Υπολογισμός αποσβέσεων

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP – ATLANTIS ERP – SOFTONE ERP

 

ENOTHTA V

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • Υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο Μισθοδοσίας (Ν 3846, Ν4046, Ν4093)
 • Διάκριση μισθωτών – Επιχειρησιακές συμβάσεις
 • Πλήρης – Μερική – Εκ περιτροπής απασχόληση
 • Ελαστικές μορφές εργασίας
 • Ασφάλιση συγγενών Α’  και Β’  βαθμού σε ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα
 • Τεχνικός ασφαλείας – Γιατρός εργασίας (προϋποθέσεις)
 • Εργόσημο
 • Μισθοδοσία Μισθωτών, Ημερομισθίων, Ωρομισθίων, Σύνταξη Μισθοδοτικών Καταστάσεων ΑΠΔ
 • Επιδόματα Αδείας
 • Αποζημίωση Αδείας
 • Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα
 • Άδειες Εργαζομένων λόγω πχ τοκετού, ασθενείας κτλ
 • Βιβλία Αδειών
 • Ασφάλιση Ασθενείας
 • Αποζημιώσεις – Απολύσεις (χωρίς προειδοποίηση | κατόπιν προειδοποίησης)
 • Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών
 • Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
 • Εργάνη (Προσλήψεις – Αποχωρήσεις – Συμβάσεις Μερικής Απασχόλησης)
 • Υπερωρίες – Υπερεργασία
 • Βεβαιώσεις Αποδοχών

Μηχανογράφηση

Διαθέσιμα Λογιστικά Πακέτα για Εκπαίδευση:

 • EXTRA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ EPSILONNET

Η μηχανογράφηση περιλαμβάνει ασκήσεις – παραδείγματα με Σενάρια που αφορούν τον υπολογισμό Μισθωτών , Ωρομισθίων κτλ.


 

• Το σεμινάριο μηχανογραφημένης λογιστικής έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και είναι εναρμονισμένο Διεθνή Επαγγελματικά Περιγράμματα κατά ISCO 88.

• Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

• Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών:
1. Απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ.
2. Εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση.
3. Άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

• Τα τμήματα είναι ολιγομελή, έως 10 ατόμων, και σε κάθε θέση εργασίας αντιστοιχεί ένας Η/Υ.

• Μετά την αποφοίτηση, παρέχεται στήριξη των σπουδαστών όσον αφορά θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.


 

ΩΡΑΡΙΑΠΡΩΙΝΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ  (2 ΦΟΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ)

ΕΚΠΤΩΣΗ Ειδικές τιμές σε φοιτητές & ανέργους

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δόσεις | 1η Δόση δίδεται με την εγγραφή

 


Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει. Η πιστοποίηση είναι σύμφωνη με την άδεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).

 

Δηλώστε Συμμετοχή!

Share.