Θεσσαλονίκη - 2310266480 | [email protected]

Σπουδάζετε την πράξη!

Γραμματέων Διοίκησης με Έμφαση σε Μηχανογραφημένα ERP Προγράμματα Λογιστικής & στα Σύγχρονα Μέσα Επικοινωνίας | Διαχείριση Website & Eshop, Social Media και Email Marketing / 6μηνο

0

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ENOTHTA I

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 • Τύποι γραμματέων στις σύγχρονες επιχειρήσεις
 • Αρχειοθέτηση
 • Οργανόγραμμα Εργασιών
 • Τήρηση πρωτοκόλλου
 • Σύνταξη επιστολών διαφόρων τύπων
 • Δημιουργία προσκλήσεων
 • Υποδοχή πελατών
 • Εργασιακό stress
 • Βήματα αντιμετώπισης stress
 • Σύνταξη βιογραφικού
 • Προετοιμασία για συνέντευξη
 • Γλώσσα του σώματος κατά τη συνέντευξη
 • Απαντήσεις σε πιθανές ερωτήσεις κατά τη συνέντευξη

ENOTHTA II

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ MARKETING

 • Ορισμός Δημοσίων Σχέσεων (PublicRelations)
 • Πλάνο Δημοσίων Σχέσεων
 • Εργαλεία Δημοσίων Σχέσεων
 • Εισαγωγή – Ορισμός Marketing
 • Μίγμα Marketing
 • Έρευνα αγοράς
 • Συμπεριφορά πελάτη

ENOTHTA IΙΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ WEBSITE & e-SHOP

 • Διαχείριση Ιστοσελίδας
 • Διαχείριση e-Shop
 • Photoshop (Περιβάλλον Εργασίας, Επεξεργασία Εικόνων/Φωτογραφιών, εργαλεία, πινέλα και σύμβολα, layers, εισαγωγή κειμένου και γραφιστικών στοιχείων)

ENOTHTA ΙV

SOCIAL MEDIA & E-MAIL MARKETING

 • Facebook (Social signals, Πως χρησιμοποιείται το Facebook, Διαφήμιση στο Facebook, Δημιουργία Καμπάνιας)
 • GooglePlus
 • Τwitter
 • Linkedin
 • Youtube
 • Δημιουργία και Αποστολή Newsletter

ENOTHTA V

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ERP – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

 • Παραγγελιοληψία
 • Καταχώρηση Δελτίων Αποστολής- Τιμολογίων -Πιστωτικά-Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών
 • Μετασχηματισμός Δελτίων Αποστολής σε Τιμολόγια
 • Μετασχηματισμός Τιμολογίων σε Πιστωτικά
 • Άνοιγμα και Διαχείριση Πελατών-Προμηθευτών |Καταχώρηση αποδείξεων είσπραξης μετρητών/ αξιογράφων, πληρωμής μετρητών/ αξιογράφων
 • Άνοιγμα και Διαχείριση ειδών αποθήκης
 • Εκτυπώσεις Οικονομικές Πελατών
 • Εκτυπώσεις Οικονομικές Προμηθευτών

2. Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)

 • Καταχώρηση Δαπανών
 • Καταχωρήσεις και Έλεγχος Όψεως
 • Εξοφλήσεις Επιταγών Πληρωτέων-Εισπρακτέων
 • Διαχείριση Πινακίων Επιταγών σε τράπεζα
 • Ενηλικιωμένα υπόλοιπα πελατών-προμηθευτών βάση πιστωτικής πολιτικής
 • Ισοζύγια και Έλεγχος ειδών αποθήκης
 • Γέφυρα Εμπορικής Διαχείρισης-Γενικής Λογιστικής

Διαθέσιμα Λογιστικά Πακέτα Μηχανογράφησης ERP:

α) KEF 5 ERP  β) X-LINE ERP   γ) SOFTONE

3. ΒΙΒΛΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)

 • Ενημέρωση Βιβλίων Απλογραφικής Μεθόδου
 • Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ
 • Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες
 • Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων-Παραδόσεων (INTRASTAT)
 • Καταχώρηση Μισθοδοσίας
 • Κλείσιμο Απλογραφικών Βιβλίων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Διαθέσιμα Λογιστικά Πακέτα Μηχανογράφησης ERP:

α) KEF 5 ERP β) ATLANTIS γ) EPSILONNET

ENOTHTA VI

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ (www.e-prescription.gr)

 • Γενικά – Δομή & Λειτουργία της Εφαρμογής
 • Δημιουργία & Παραμετροποίηση Ηλεκτρονικών Συνταγών
 • Δημιουργία & Παραμετροποίηση Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων
 • Δημιουργία & Παραμετροποίηση Παραπεμπτικών Εξετάσεων

ENOTHTA VII

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 • Επεξεργασία Κειμένου (Εισαγωγή & Μορφοποίηση Κειμένου, Πινάκων και Εικόνων)
 • Υπολογιστικά Φύλλα (Μορφοποίηση Κελιών, Συναρτήσεις, Διαγράμματα)
 • Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης (Ramtype 5.0)

 

• Το σεμινάριο γραμματέων διοίκησης έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και είναι εναρμονισμένο Διεθνή Επαγγελματικά Περιγράμματα κατά ISCO 88.

• Οι εκπαιδευτές επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια του ΕΟΠΠΕΠ, τα οποία αφορούν στους τίτλους σπουδών, αλλά και την επαγγελματική και εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

• Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών:
1. Απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ.
2. Εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση.
3. Άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

• Τα τμήματα είναι ολιγομελή, έως 10 ατόμων, και σε κάθε θέση εργασίας αντιστοιχεί ένας Η/Υ.

• Μετά την αποφοίτηση, παρέχεται στήριξη των σπουδαστών όσον αφορά θέματα συμβουλευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.


 

ΩΡΑΡΙΑΠΡΩΙΝΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ – ΒΡΑΔΥΝΑ  (3 ΦΟΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ x 4 ΩΡΕΣ)

ΕΚΠΤΩΣΗ 10% σε φοιτητές & ανέργους

 


Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει. Η πιστοποίηση είναι σύμφωνη με την άδεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).

 

Δηλώστε Συμμετοχή!

Share.